Nuorodos į draugų-remėjų svetaines

altalt   altalt     alt

  

             

   
   

Naujienos

KVIEČIAME DALYVAUTI

Kviečiame dalyvauti Kūno kultūros ir sporto programų rėmimo iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto konkurse.

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-358 kviečiame teikti paraiškas 2018 m. kūno kultūros ir sporto programoms iš dalies finansuoti.
Programų paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje adresu: Stoties g. 18, Mažeikiai, 205 kabinete darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Programų konkursui pateikiami dokumentai:
·    paraiška (pagal patvirtintą formą),
·    organizacijos, įstaigos registracijos pažymėjimas.
Informacija teikiama telefonu (8 443) 90  687.
Kūno kultūros ir sporto programų rėmimo iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto konkurso nuostatai.
 
 
PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-358

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ RĖMIMO IŠ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSO

N U O S T A T A I

 

I. BENDROJI DALIS

1.Teisinį šių nuostatų pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimai.

2.Šie nuostatai reglamentuoja kūno kultūros ir sporto programų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto konkurso (toliau – Konkursas) dalinio finansavimo, organizavimo, vertinimo ir atsiskaitymo tvarką.

3.Šiais nuostatais sudaromos lygiavertės sąlygos Mažeikių rajone veikiančioms, ne pelno siekiančioms sporto organizacijoms, asociacijoms, viešosioms įstaigoms, kurių pagrindinė veikla – sporto ir sveikatingumo plėtojimas, įgyvendinti kūno kultūros ir sporto programas.

II. REMIAMOS PROGRAMOS

4. Rajonui atstovaujančių komandų rengimas bei dalyvavimas šalies ir tarptautinėse varžybose.

5. Aukšto sportinio meistriškumo sportininkų rengimas ir dalyvavimas čempionatuose,  pirmenybės ir žaidynėse.

6. Rajono kūno kultūros ir sporto renginiai.

7. Respublikiniai kūno kultūros ir sporto renginiai.

8. Vasaros moksleivių užimtumo programos, jaunių, jaunimo žaidynės.

9. Sveikatingumo programos.

10. Neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto programos.

III. KONKURSO EIGA

11. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius kasmet spalio mėn. skelbia konkursą kitų metų  kūno kultūros ir sporto programoms i iš dalies finansuoti.

12. Konkurso sąlygos skelbiamos rajono spaudoje ir Savivaldybės interneto tinklalapyje www.mazeikiai.lt

13. Programas vertina rajono Sporto taryba.

14. Programų konkursui pateikiami dokumentai:

14.1. paraiška (pagal patvirtintą formą);

14.2. organizacijos, įstaigos registracijos pažymėjimas.

15. Sporto taryba, esant būtinybei, gali pareikalauti ir papildomos medžiagos.

16. Programų svarstyme negali dalyvauti tie Sporto tarybos nariai, kurie suinteresuoti konkrečios programos finansavimu.

17. Sporto taryba vertina pateiktas programas, nustatydama jų reitingus pagal šiuos kriterijus:

17.1. tikslų ir uždavinių aktualumas;

17.2. didelių tikslinių grupių užimtumas (dalyvių ar žiūrovų);

17.3. sportinių tradicijų palaikymas;

17.4. užtikrintas ilgalaikis programos tęstinumas, numatantis rezultatų augimą;

17.5. pasiekti sportininkų rezultatai, sportininkų rengimas Lietuvos rinktinėms;

17.6. detalizuotas sąmatos  ekonomiškumas;

18. Programa nebus svarstoma, jeigu:

18.1. paraiška užpildyta nepilnai;

18.2. nepateikti kiti prašomi dokumentai;

18.3. paraiška nepateikta iki nurodytos datos;

18.4. neremia kiti rėmėjai, išskyrus sveikatingumo klubus, nesiekiančius sportinių rezultatų, bet organizuojančius rajono gyventojų užimtumą ir laisvalaikio praleidimą;

18.5. organizacija nepateikė galutinių ataskaitų už jau įvykdytą programą arba pažeidė praėjusių metų Kūno kultūros ir sporto programų rėmimo sutartį.

19. Atrinktoms programoms Sporto taryba paskirsto finansavimą patvirtinus einamųjų metų  rajono Savivaldybės biudžetą.

20. Pagal pateiktą paraišką, rajoninėms varžyboms, žaidynėms ir sportiniams renginiams  organizuoti, lėšos paliekamos Kultūros veiklos ir sporto plėtros programoje.

21. Sporto tarybos atrinktas programas ir joms paskirtą finansavimą tvirtina  Administracijos direktorius.

IV. FINANSAVIMO TVARKA

22. Finansuojamos tik su programos įgyvendinimu susijusios išlaidos, padarytos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

23. Biudžeto lėšomis negali būti finansuojamos programos išlaidos, skirtos:

23.1. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti;

23.2. patalpoms remontuoti, rekonstruoti ar statyti.

24. Programos vykdytojas, gavęs finansavimą, su Savivaldybės administracijos direktoriumi pasirašo finansavimo ir atsiskaitymo  sutartį, kurioje yra patikslinama programos sąmata.

            V. ATSAKOMYBĖ, ATSISKAITYMO TVARKA IR KONTROLĖ   

25. Už programos vykdymą,  tikslingą lėšų panaudojimą,  atsako programos vadovas.

26. Programos vykdytojas, įgyvendinęs programą, privalo per mėnesį Savivaldybės

administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikti įstatymų nustatyta tvarka finansinę   ataskaitą ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas.

27.      Nepanaudotos programos lėšos turi būti grąžintos į Savivaldybės biudžetą.

28.      Lėšų panaudojimas kontroliuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

29.      Šių nuostatų įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Kultūros ir  

sporto skyrius.

30.      Iškilus ginčams, visi klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________

 

Reda Guerrero

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos

Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Stoties g. 18, 205 kab.

LT-89226 Mažeikiai

Tel. (8 443) 90 687, mob. 8 618 01 423

El. p. reda.guerrero@mazeikiai.lt

 

   
© 2021 - Sporto Klubas "Vikrusis Feniksas" Buveinės adresas: V. Burbos 4 – 6 g. LT 89218 Mažeikiai , Lietuva